Caroline is a Japan powder submarine

SKI JAPAN, NISEKO, FURANO

SO DEEP, CAROLINE ENJOY THE DEEP POWDER AT NISEKO, JAPAN.